Skip til hoved indholdet
    Hjem Specialbørnehaven Solsikken

Specialbørnehaven Solsikken

Velkommen i Solsikken

Specialbørnehaven Solsikken er beliggende på Solbo i Resenbro, der er Silkeborg kommunes døgn- og aflastningstilbud. Institutionen er beliggende i et naturskønt område tæt på skoven og nær ved Gudenåen.

Solsikken er bygget i 1998 og er en velindrettet specialbørnehave med gode udenomsarealer, som er specielt indrettede til børn med funktionsnedsættelser.
Solbo har et Snoezelhus (sansehus) med seks rum, der er indrettet på hver sin særlige måde.

Solsikken modtager 12 børn, der er visiteret efter Servicelovens § 32. Målgruppen er børn i alderen 0-6 år med vidtgående fysisk- og psykisk funktionsnedsættelse, der har behov for et behandlingstilbud. Vi modtager børn med udviklingshæmning, autismespektrum-, anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse samt multiple funktionsnedsættelse. Kendetegnende for børnene er at de har behov for at være i et skærmet specialpædagogisk behandlingsmiljø.

Specialbørnehaven Solsikken pædagogiske afsæt er relationspædagogikken, hvor forståelsen er, at mennesker udvikler identitet igennem samspil med andre, og at samspil forudsætter kommunikation. Der lægges vægt på at skabe et inkluderende miljø, med afsæt i det enkeltes barn udviklingspotentiale og ressourcer, hvor børnene støttes og opmuntres til at have indbyrdes sociale relationer.

I Solsikken arbejdes der blandt andet med følgende metoder: Marte Meo, KRAP, alternativ kommunikation (ASK), og Karlstad metoden. Vi anvender tegn-til-tale, PECS, støttesystemer i form af guidning, visualiseringssystemer med boardmarker, billeder, iPads osv. Ligeledes anvender terapeuterne forskellige tests og metoder til udredning af børnene.

Vi arbejder desuden ud fra en sanseorienteret tilgang, hvor Snoezel og Low Arousal anvendes.

Vi mener, at det er vigtigt, at børnene får varierede sansemæssige oplevelser, hvilket vi tilgodeser i vore miljøer såvel ude som inde. Eksempelvis med, sansehave, legeplads, snoezelhus, indendørs miljøer med bl.a. gynger, hængekøje, trampolin og andre legeredskaber.

Svømning i varmtvandsbassin indgår som et fast ugentligt tilbud. Herudover benytter vi os naturligvis af beliggenheden i et naturskønt område.

Med udgangspunkt i barnets ressourcer, udarbejder vi pædagogiske og terapeutiske mål og handleplaner, som danner grundlag for det daglige arbejde med barnet.
Videooptagelser af børnene er for os et godt redskab, til at se nye muligheder i samspillet børnene imellem og mellem barn/voksen. Optagelserne danner bl.a. grundlag for nye initiativer og justering af handleplaner.

Der arbejdes ud fra konkrete handleplaner, med mål der løbende evalueres og der afholdes halvårlige statusmøder med deltagelse af forældre, socialrådgiver og PPL.

Personalegruppen i Solsikken består hovedsagelig af pædagoger. Derudover er der ansat en fysioterapeut, en ergoterapeut, pædagogmedhjælpere og chauffører

Læs mere om specialbørnehaven Solsikken

Når et barn er visiteret til Specialbørnehaven Solsikken bliver forældrene inviteret til besøg for at se børnehaven. Derefter inviteres til indskrivningsmøde, hvor forældre deltager sammen med personale fra børnehaven, samt familierådgiver. Der kan eventuelt deltage personale fra afgivende institution eller dagpleje.

Børnene tilbydes transport til og fra børnehave i institutionen specialindrettede busser. I samråd med forældrene tilrettelægges den fælles transport med størst mulig hensyntagen til ønsker og behov.

Under transporten sidder børnene fastspændt i sikkerhedsgodkendte stole og seler.

Et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og børnehave har en positiv indvirkning på barnets tilknytning til børnehaven og på barnets trivsel.
Det er derfor vigtigt at forældre og personale i hverdagen har en åben og konstruktiv dialog.
Dialogen skal medvirke til at skabe sammenhæng i barnets liv.  

For at sikre den daglige kontakt mellem forældre og børnehave har hvert barn en kontaktbog på AULA, som vi skriver i hver dag.
Vi håber meget, at forældrene selv har mulighed for at hente og bringe barnet en eller flere gange i løbet af ugen, så vi får god mulighed for at snakke sammen.

Til de af forældrene, som ikke har mulighed for at komme i børnehaven en gang om ugen, tilbyder vi en ugentlig telefonsamtale.

Ved indskrivningsmøde, statusmøder og i løbende dialog aftales og justeres gensidige forventninger til samarbejdet.

Møder
Vi indkalder til statusmøde tre måneder efter opstart i Solsikken og fremlægger forslag til individuel plan på baggrund af vores udredning af barnet. Det årlige statusmøde ligger i foråret og den koordinerende pædagog tilbyder hjemmebesøg i efteråret. Når barnet skal starte i skole holdes skoleplaceringsmøde i efteråret, kalenderåret før.

Fælles for alle møder er, at den individuelle pædagogiske plan drøftes i fællesskab og de kommende mål for barnet aftales.

Vi arrangerer forældremøde minimum 1 gang om året.

I Solsikken holder vi hvert år sommer-, jule og fastelavnsfest, hvor forældre inviteres. Hvert år deltager vi i Festivand i uge 39.

Sørg altid for at barnet har skiftetøj, udetøj, badetøj, bleer, sutter m.v. med i børnehaven.
Navn i tøjet er en rigtig god ide!

Børnene skal ikke selv medbringe mad. Vi tilbyder morgenmad og frugt kl. 8.30, frokost kl. ca. 11.00 (pålægsfade, råkost, evt. lun ret og blendemad) og eftermiddagsmad kl. ca. 14.
Til maden får børnene mælk eller vand.

Syge børn må vi ikke modtage i børnehaven. Ring besked til Solsikken så tidligt som muligt, det har stor indflydelse på dagens planlægning, at vi ved hvilke børn, der kommer.
Opstår der tegn på sygdom hos barnet, eller kommer det til skade kontakter vi jer, hvorefter barnet snarest muligt
skal hentes. Barnet må komme igen, når det er rask og smittefri.

Smitsomme sygdomme hos børn og personale vil blive bekendtgjort på AULA. Husk derfor at meddele i børnehaven hvad barnet fejler.

Medicin
Al medicin, der skal gives i børnehaven skal være lægeordineret og vi skal have kopi af ordinationen.

Medicin sendes med barnet i original emballage og vi doserer medicinen op i medbragte doseringsæsker. Den flydende medicin medbringes også i original emballage. Desuden den nødvendige mængde PN medicin, sonder, sprøjter mv.

Der er fællesferiepasning med § 32 tilbuddet i Skolegades børnehave på følgende dage:

• De 3 hverdage før påske
• Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
• Uge 29-30 i sommerferien
• Fra d. 27. december til og med d. 31. december

Alle pasningstilbud er lukket den 5. juni og den 24. december. På disse dage tilbydes ikke feriepasning.

I forbindelse med sommer-, efterårs -, og vinterferie beder vi forældrene om at giverbørnehaven besked om hvilke dage/uger barnet holder ferie, hvis barnet holder fri/ferie udover lukkedagene.

Lidt om tankerne bag og formålet med snoezel
Snoezelen er opstartet og udviklet i Holland.

Ordet "Snoezelen" er en sammenskrivning af de to hollandske ord "snuffelen" og "dozelen", som kan oversættes til henholdsvis "snuse" og "døse".
Ønsket har fra starten været at give mennesker med nedsat funktionsevne mulighed for positive sansemæssige oplevelser.

I modsætning til mange andre pædagogiske aktiviteter, har Snoezelen sanseoplevelsen som et mål i sig selv. Snoezelen kan have vidt forskellig effekt i forhold til forskellige brugere. Værdien af Snoezelen begrundes først og fremmest i glæden ved at opleve gennem sine sanser, samt at dele oplevelsen med andre i et socialt fællesskab. På Solbo betragter vi Snoezelen som et unikt tilbud, kendetegnende for mennesker med nedsat funktionsevne.

Tilbuddet appellerer dog også i høj grad til andre, som værdsætter Snoezelens atmosfære af ro og harmoni.

Snoezelhuset på Solbo
Solbo etablerede som den første institution i Danmark et Snoezelhus tilbage i 1989.

Snoezelhuset er en bygning på 110 m2 med seks rum, som har hver sin farve, og er indrettet på hver sin særlige måde.

• Massagerum med stjernehimmel og krybetunnel og klangskåle.
• Rum med oplyst kuglekasse, lysdekoraton på væggen og stjernehimmel.
• Lydrum med vandmadras og vibrationskasse.
• Vandmiljø med spabad.
• Hvidt rum med diverse lyseffekter samt videoprojektor.
• Gangareal med forskellige lys- og føleeffekter og resonansplade.

I alle Snoezelhusets rum er der, i kraft af teknik, mulighed for at skabe en kontrolleret sansemæssig påvirkning. På den måde kan arten, styrken og mængden af stimuli tilpasses den enkelte bruger, og samtidig skærme for udefra kommende sanseindtryk.

Dette styrker forudsætningen for, at brugeren kan slappe af og rette opmærksomheden mod de specifikke sansepåvirkninger, samt dele oplevelsen med andre gennem fælles udforskning og afslapning.

Lone Marie Bitsch

Institutionsleder

+4524802513

LoneMarie.Bitsch@silkeborg.dk

Daginstitutionen Århusbakken-Midtbyen og Specialområdet

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt Århusbakken-Midtbyen