Skip til hoved indholdet
  Hjem Daginstitutionen Århusbakken-Midtbyen og Specialområdet

Daginstitutionen Århusbakken-Midtbyen og Specialområdet

Daginstitutionen Århusbakken-Midtbyen og Specialområdet består af otte børnehuse

ÅMS er en mangfoldig institution, og det betragter vi som vores styrke.

Trivsel er nøglen til al udvikling og læring, derfor arbejder vi målrettet i ÅMS på, at alle børn skal trives, uanset baggrund og forudsætninger.

I ÅMS har det at være barn værdi i sig selv.

Børn lærer hele dagen, også gennem leg. I leg øves f.eks. kommunikation, selvregulering, opmærksomhed, konfliktløsning og meget mere.

Vi giver børnene mulighed for at fornemme fællesskabet gennem forskellige former for samling. I børnefællesskabet lærer børnene at vente på tur, lytte, holde fokus og få øje på andre børn.

Medindflydelse og medinddragelse er nøgleord i den pædagogiske praksis i ÅMS. Vi hjælper børnene til at kunne begå sig bedst muligt i samfundet, uanset forudsætninger.

I det psykiske læringsmiljø giver vi mulighed for at skabe trygge og tillidsfulde relationer, hvor børnene kan være sig selv. Børnene skal opleve sig set og forstået i forhold til de krav, vi stiller dem. De skal føle sig værdifulde og opleve at deres initiativer er noget værd. Børnene skal føle sig inddraget i hverdagen og opleve, at der er tid til at øve sig, også når ting er svære. Den voksne udviser rummelighed og forståelse samt støtter og anerkender mestring.

 

Læs mere om Daginstitution Århusbakken-Midtbyen og specialområdet

Institutionen har ansvaret for og opsynspligten med børnene, så længe børnene opholder sig i institutionen eller deltager i udflugter eller lignende arrangementer. Forældrene har ansvaret for børnene, når forældrene ankommer til institutionen.
 
I ÅMS skal forældre udfylde enten et fysisk eller elektronisk stamkort, hvorpå der skrives hvilke personer, der må hente barnet. Børnene udleveres kun til personer, som forældremyndighedsindehaveren har givet tilladelse til.

Når andre end forældrene henter børnene:
"Institutionen har ansvaret for barnet frem til, at barnet er overdraget til forsvarlig afhentningsperson”.

Det er derfor personalets ansvar at vurdere, om den der henter barnet kan følge barnet hjem på forsvarlig vis.

Når et barn skal hentes af andre end forældrene, skal forældrene orientere personalet.

Den der henter, skal kunne varetage afhentningen på forsvarlig og betryggende vis og kunne påtage sig ansvaret for det afhentede barn –
også hvis der opstår problemer /konflikter på vejen.

Den der henter, skal være i stand til at varetage hele opgaven - hjælpe barnet med at pakke sine ting sammen, og få det med hjem, få registreret at barnet er gået hjem og sige farvel til en fra personalet.
 

De bedste hilsner
Bestyrelsen, personalet og ledelsen i ÅMS

Vores kommunikationsplatform med forældre.
Aula er et supplement til kommunikation mellem hjem og daginstitution – ikke en erstatning. Vi lægger stor vægt på daglig dialog.

Aula har flere funktioner:

 • Komme/gå system
  Her skal børn dagligt checkes ind og ud. Ligeledes kan forældre skrive hvem, der henter barnet, hvornår barnet skal hjem og skrive hvis barnet enten har en fridag/ferie eller er syg.
 • Beskeder
  Der skrives beskeder mellem hjem og forældre, det være sig korte beskeder eller beskeder vedhæftet et dokument.
 • Billeder
  Det enkelte børnehus kan lægge billeder op, så forældre kan se hvad der foregår i børnehuset. Ligeledes kan billeder bruges til en daglig snak i hjemmet om hvad der er sket i dag.

Aulaplatformen skal anvendes lige fra barnets opstart i daginstitution og til barnet forlader folkeskolen.

Når barnet er tilmeldt et pasningstilbud, kan forældre logge ind via Nem Id på aula.dk og oprette sig selv som bruger og registrere barnets stamdata.

Læs mere om AULA 

”I barnets tarv” er Silkeborg Kommunes beredskabsplan til ansatte i forhold til, at forebygge, opspore og behandle overgreb
mod børn og unge jf. Servicelovens § 19, stk. 4.

I Silkeborg Kommune er der nedsat et akutteam, der har til opgave at understøtte ansatte i forhold til beredskabsplanen.

Beredskabsplan indeholder nogle generelle anbefalinger og nogle helt konkrete retningslinjer, du kan gå frem efter, hvis der opstår mistanke om overgreb.

I barnets tarv - Silkeborg Kommune

I Silkeborg Kommune er der udarbejdet fælles aftaler om, hvad man gør som medarbejder og leder hvis der sker et uheld eller man står i en pludselig situation, som kræver hurtig handling. Disse indsatsplaner kan findes her:

Beredskabsplaner

For at være beredt på sådanne situationer, er det væsentligt at alle børnehus har:

 • Evakueringsplan
 • En plan for kommunikation til forældrene
 • En plan for etablering af nødpasning

Forældrene spiller en væsentlig rolle i forhold til at understøtte fællesskabet og udviklingen i børnegruppen. Som forældre kan man deltage på flere måder. 

En mulighed er, at stille op som medlem af forældrebestyrelsen, hvor man er med til at træffe beslutning om overordnede principper og rammer for hele daginstitutionen. Bestyrelserne spiller en stor rolle i forhold til hvilken vej daginstitutionen skal udvikle sig.

Forældrebestyrelsen 2023-2024

Institutionsleder på almenområdet:  Rikke C. Svenningsen
Institutionsleder på specialområdet: Lone M. Bitsch

Formand: Jacob Jørgensen - Estrupsgade 22C
Næstformand: Diana Jørgensen - Solsikken
Ledelsesrepræsentant: Jeanette Rasmussen - Skoledage 18

Arnen:
Katrine Herbsleb - medlem
Lea Gyldenkrone -Suppleant

Bakkegården:
Mathilde Renberg - medlem
Michael Kristensen - suppleant

Estrupsgade 22C:
Jacob Jørgensen - medlem
Malene Nyhuus - suppleant

Skolegade 18:
Mette Hedelund Færch - medlem

Skolegade 28:
Dennis Bo Jensen - medlem
Malte Bonde - suppleant

Mælkebøtten:
Nina Thomsen - medlem
Julie Mansfeldt - suppleant

Smørblomsten:
Maria Brix - medlem
Stine Jensen - suppleant

Medarbejderrepræsentanter:
Kirsten Leth - Estrupsgade 22C
Charlotte Lustü - Bakkegården
Kirsten Frandsen - Skolegade 18

Hvert børnehus har forældrerødder. Forældrerødderne består af forældrevalgte forældrerepræsentanter og få medarbejderrepræsentanter.
 
Forældrerøddernes funktion er, at være medskaber af kultur- og samværsarrangementer samt støtte op om de enkelte børnehuses aktiviteter i løbet af året.

Der er udarbejdet en fast dagsorden og bestyrelsen har mulighed for at lade temaer være til debat ved forældrerødderne. Tillige kan emner der drøftes ved forældrerødderne viderebehandles i Bestyrelsen.

Forældrerødderne drives af forældrenes lyst og engagement - til glæde for alle.

Når jeres barn bliver indskrevet i et børnehus i ÅMS, skal der ved opskrivning og i Aula krydses af, om der må offentliggøres billeder af jeres barn på hjemmesiden.

I Daginstitutionen ÅMS er det ikke tilladt for forældre og pårørende at tage billeder til privat brug i forbindelse med arrangementer i institutionen og i institutionens regi – eksempelvis i forbindelse med en fødselsdag.

Hvad er det vi gør i hverdagen – og hvad bruger vi fotos og video til?

 • De billeder personalet offentliggør skal være af en sådan karakter at, personer ikke føler sig udstillet, udnyttet eller krænket
 • Fotos og videoer bruges af medarbejderne til det pædagogiske arbejde med læring og formidling af det der sker i enhederne
 • I hverdagen tager vi billeder af børnene, som bruges til opslag i børnehusene
 • Indimellem optager vi børnene med video eller IPads i trivsels- og læringssituationer. Disse små korte film og billeder af børnenes læring i fællesskaber,
  vil vi gerne lægge på vores hjemmeside, hvilket kræver forældretilladelse
 • Når der tages foto og video i forbindelse med samarbejde i andre regi end i egen enhed, skal forældre godkende, hvad der bliver videresendt
 • Billeder på AULA skærmen sendes ikke hjem til forældrene
 • Det er personalet der tager billeder til fødselsdage, arrangementer eller lign. situationer
 • Forældre må kun tage billeder af eget barn i institutionen

Målet for arbejdet med inklusion er, at alle børn og unge i Silkeborg Kommune bliver inkluderet som en ligeværdig del af fællesskabet.
 
"Børn har ret til at være en del af fællesskabet! Men hvorfor er inklusion vigtig? Det er det fordi nyere forskning viser, at børn bedre trives og
lærer nye ting, hvis de tidligt deltager i mange forskellige fællesskaber. Hvorimod børn, som ikke får mulighed for at være med i fællesskabet, senere i livet har svært ved at få en uddannelse og få et arbejde. Derfor handler inklusion om at give alle børn de bedste muligheder for at lare
sig så godt som muligt.”

Citat fra: ”Inklusion – at være en betydningsfuld del af et fællesskab”, folder til forældre om inklusion, Silkeborg Kommunes hjemmeside. 

I Daginstitutionen Århusbakken/Midtbyen har vi en bred erfaring med inklusion, som en naturlig del af de forskellige børnehuses hverdag. Vi arbejder ofte på tværs af børnehusene og udveksler erfaringer i et fagligt forum, således at vi kan give børnene de rette muligheder for at være en del af forskellige fællesskaber.

For at fremme inklusionsprocessen i daginstitutionerne i Silkeborg Kommune er der i hver af kommunens daginstitutioner ansat inklusionspædagoger, som har deres daglige gang i de forskellige børnehuse. Inklusionspædagogernes arbejde er, at støtte det pædagogiske personale i arbejdet med inklusion og børnefællesskaber – dette kan foregå gennem sparring med personale, observationer, aktiv deltagelse i en børnegruppe, etc

Silkeborg Kommune har med henblik på at højne det tværfaglige samarbejde i institutionerne også udarbejdet et mindset for inklusion, således at vi som fagpersoner arbejder indenfor en fælles ramme og forståelse.

Læs mere om Silkeborg Kommunes mindset for inklusion.

 

Alle husene i ÅMS har det økologiske sølv spisemærke, hvilket betyder at 60-90% af deres råvare i køkkenet er økologiske.

Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen - Det økologiske Spisemærke

Fælles kostpolitik i Daginstitutionen Århusbakken-Midtbyen og Specialområdet

Maden har stor betydning for barnets udvikling, læring og trivsel. Mange børn
indtager mere end halvdelen af deres daglige kost i daginstitutionen og derfor
prioriteter vi kosten højt.

Vi spiser sammen

Selve måltidet danner ramme om en vigtig social dagligdagssituation,
hvor de voksne understøtter en god måltidskultur der vækker
nysgerrighed og mad mod.

Vi køber økologisk og økonomisk

Vi lægger stor vægt på økologi, og alle enheder i ÅM har sølvmærke
som betyder 60-90 % økologi, dette er et konkret mål, som alle har nået.
Det betyder, at den meste mad er lavet fra bunden.

Vi spiser fuldkornsbrød og pasta

Fordi de indeholder vigtige kostfibre, vitaminer og mineraler. I vuggestuen
serveres brød og grød efter barnets alder.

Vi drikker vand

Vuggestuebørn tilbydes vand og mælk.

 

Her kan du bl.a. få inspiration omkring sund kost til børn.

Alt om kost

Børnehave:

Solcreme:

Når UV indeks er over 3 (april-september) ved høj sol eller let skyet himmel, anbefales det at bruge solcreme på de dele af kroppen, der ikke er dækket af tøj.  Vi anbefaler, at barnet så vidt mulig er dækket af tøj til albuer og knæ.

I børnehaven benytter vi os af app’en ”UV-indeks” for at kende dagens Uv-stråling

Vi forventer at børn er smurt hjemmefra om morgenen og vi smører børnene ind i solcreme over middag

Vores solcreme er svanemærket, indeholder ikke parfume, allergifremkaldende stoffer eller hormonforstyrrende stoffer. Cremen er faktor 30, Sundhedsstyrelsens anbefaling er 15

Solhat:

Børn anbefales at medbringe en solhat med god bred skygge, ligeledes skal den beskytte nakke og ører. Der skal være navn i hatten. En kasket anbefales ikke som solhat, da ører og nakke ikke er beskyttet

Skygge:

 • Vi undgår solen i tidsrummet 12 – 15
 • Vi opfordrer børnene til at søge skygge, men da børn bevæger sig rundt, nå de leger kan vi ikke garantere, at de vil befinde sig på skyggefulde steder
 • Vi skaber skygge på centrale lege steder som sandkasse og lignende steder
 • Vi voksne har et ansvar i at udføre og overholde solpolitik og vi skal fremstå som gode rollemodeller
 • Forældre skal have kendskab til solpolitikken

Vuggestue:

Solcreme:

Når UV indeks er over 3 (april-september) ved høj sol eller let skyet himmel, anbefales det at bruge solcreme på de dele af kroppen, der ikke er dækket af tøj.  Vi anbefaler, at barnet så vidt mulig er dækket af tøj til albuer og knæ.

I vuggestuen benytter vi os af app’en ”UV-indeks” for at kende dagens Uv-stråling

Vi forventer at børn er smurt hjemmefra om morgenen og vi smører børnene ind når de har sovet.

Vores solcreme er svanemærket, indeholder ikke parfume, allergifremkaldende stoffer eller hormonforstyrrende stoffer. Cremen er faktor 30, Sundhedsstyrelsens anbefaling er 15

Solhat:

Børn skal medbringe en solhat med god bred skygge, ligeledes skal den beskytte nakke og ører. Der skal være navn i hatten. En kasket anbefales ikke som solhat, da ører og nakke ikke er beskyttet

Skygge:

 • Vi undgår solen i tidsrummet 12 – 15
 • Små børn, der ikke selv kan bevæge sig anbringes i skygge
 • Vi opfordrer børnene til at søge skygge
 • Vi skaber skygge på centrale legesteder som sandkasse
 • Vi voksne har et ansvar i at udføre og overholde solpolitik og vi skal fremstå som gode rollemodeller ved eks. selv at benytte solcreme
 • Forældre skal have kendskab til solpolitikken

 

Der kan læses mere om solbeskyttelse på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

 

Sådan skal du forholde dig ved sygdom hos dit barn:


Vi modtager ikke syge børn i institutionen.
Barnet er sygt, hvis dets almentilstand er påvirket og barnet ikke kan indgå i institutionens hverdag.

Besked til institutionen
Vi skal have besked, hvis barnet er sygt og derfor ikke kommer i institutionen.

Klar igen?
Hvornår er barnet igen parat til at komme i institution, vurderes ud fra om:

 • Barnet spiser og drikker normalt
 • Barnet ikke har temperaturforhøjelse
 • Barnet har fået sit normale humør igen
 • Barnet interesserer sig for leg
 • Barnet kan følge den normale hverdag i institutionen
 • Medicin
 • Medicingivning bør så vidt mulig foregå i hjemmet udenfor det tidsrum barnet er i pasning, lægeordineret medicin kan i særlige tilfælde gives til kronisk syge børn eller børn med længerevarende sygdom efter instruktion fra forældre til personalet

Sundhedsstyrelsen - smitsomme sygdomme hos børn og unge.

Tværgående samarbejde er væsentligt, når børn skifter mellem tilbud eller hvis der er bekymring for et barns trivsel og udvikling.

De kommunale dagtilbud i Silkeborg har et fast samarbejde med de andre lokale dagtilbud og skoler for at understøtte en god overgang for alle.

Desuden arbejder alle kommunale dagtilbud med Trivsel på Tværs, som omfatter et tæt samarbejde med forældre og andre faggrupper, hvis der er bekymring for et barn. Alle dagtilbud har faste kontaktpersoner i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, i Familierådgivningen og i Sundhedsplejen. Dagtilbuddet vil altid aftale det med forældrene, før de henvender sig til andre faggrupper om et barn.

 
 

Udeliv er en naturlig del af børnenes liv i vores daginstitutioner. Børnene er dagligt på legepladsen, på gåture i nærmiljøet, udflugter med bus, og nogle børnegrupper opholder sig endda de fleste dage i skoven. Fælles for udelivet i daginstitutionerne er, at vi tager udgangspunkt i den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

Den overordnede udepolitik for Daginstitutioner i Silkeborg Kommune.

Daginstitutionen Århusbakken-Midtbyen og Specialområdet

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt Århusbakken-Midtbyen