Skip til hoved indholdet
    Hjem Specialbørnehaven Mælkebøtten

Specialbørnehaven Mælkebøtten

Velkommen til Mælkebøtten

Mælkebøtten er normeret til 32 børn, der enten er visiteret efter servicelovens §32 eller til en særlig pædagogisk indsatsplads med behov for at være i en mindre skærmet specialpædagogisk enhed. 

Målgruppen for §32-pladserne er børn i alderen 0-6 år med vidtgående fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, der har behov for et behandlingstilbud. Vi modtager børn med udviklingshæmning, autismespektrum og anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse, samt multiple funktionsnedsættelse. Kendetegnende for børnene er, at de har behov for at være i et skærmet specialpædagogisk behandlingsmiljø.

Der arbejdes målrettet med at udvikle børnenes sociale, sproglige og motoriske kompetencer med udgangspunkt i det enkelte barn.

Kommunikation og struktur er nøgleord.

At forstå og blive forstået er hjørnesten i barnets udvikling. Kommunikationen kan foregå ved hjælp af billeder, tegn til tale eller anden alternativ kommunikation.

Alle børn på en §32-plads bliver tilbudt fysioterapi og ergoterapi. Terapien kan foregå som solobehandling eller som en integreret del af børnehaveaktiviteterne. Både den specialpædagogiske og terapeutiske indsats besluttes i tæt samarbejde med forældrene og eventuelt andre eksterne fagpersoner. Der arbejdes ud fra en anerkendende og relationsorienteret tilgang.

Der arbejdes ud fra konkrete handleplaner, der løbende evalueres i samråd med forældre og rådgivere, og der afholdes halvårlige statusmøder.

Vi arbejder blandt andet ud fra TEACH, PECS, Marte Meo og Karlstad-metoden. Vi anvender f.eks. tegn-til-tale, boardmaker, billeder, iPads osv. Ligeledes anvender terapeuterne forskellige test og metoder til udredning af børnene. Herudover arbejder vi ud fra en sanseorienteret tilgang, hvor Snoezel og low arousal anvendes.

Af faste aktiviteter kan nævnes:

  • Svømning i varmtvandsbassin
  • Besøg i Snoezelhuset i Resenbro

Læs mere om Mælkebøtten

Når et barn er visiteret til en §32-plads i Mælkebøtten, bliver forældrene inviteret på besøg for at se børnehaven. Derefter inviteres til et indskrivningsmøde, hvor forældre deltager sammen med personale fra børnehaven, samt familierådgiver. Der kan eventuelt også deltage personale fra afgivende institution eller dagpleje.

Børnene tilbydes transport til og fra børnehave i institutionens specialindrettede busser. I samråd med forældrene tilrettelægges den fælles transport med størst mulig hensyntagen til ønsker og behov.

Under transporten sidder børnene fastspændt i sikkerhedsgodkendte stole og seler.

Et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og børnehave har en positiv indvirkning på barnets tilknytning til børnehaven og på barnets trivsel.
Det er derfor vigtigt, at forældre og personale i hverdagen har en åben og konstruktiv dialog.
Dialogen skal medvirke til at skabe sammenhæng i barnets liv.  

For at sikre den daglige kontakt mellem forældre og børnehave har hvert barn en kontaktbog, som vi skriver i hver dag.
Vi håber meget, at forældrene selv har mulighed for at hente og bringe barnet en eller flere gange i løbet af ugen, så vi får god mulighed for at snakke sammen.

Til de af forældrene, som ikke har mulighed for at komme i børnehaven en gang om ugen, tilbyder vi en ugentlig telefonsamtale.

Ved indskrivningsmøde, statusmøder og i løbende dialog aftales og justeres gensidige forventninger til samarbejdet.

Møder
Vi indkalder til statusmøde tre måneder efter opstart i Mælkebøtten og fremlægger forslag til handleplan og mål, på baggrund af vores udredning af barnet. Det årlige statusmøde ligger i foråret, og den koordinerende pædagog tilbyder hjemmebesøg i efteråret. Når barnet skal starte i skole, afholdes skoleplaceringsmøde i efteråret kalenderåret før.

Fælles for alle møder er, at barnets handleplan drøftes, og de kommende mål for barnet aftales.

Vi arrangerer forældremøde minimum 1 gang om året.

I Mælkebøtten har vi forskellige traditioner, der afholdes i forbindelse med højtider eller årstider, f.eks. fastelavn, jul og/eller sommerfest. Mælkebøtterne og

Hvert år i uge 39 afholdes Fest i vand i Them Svømmehal. Svømmehallen omdannes til et stort sanseeventyr, og vi besøger svømmehallen næsten hver dag i denne uge.

Sørg altid for, at barnet har skiftetøj, udetøj, badetøj, bleer, sutter mv. med i børnehaven.
Navn i tøjet er en rigtig god ide!

Børnene skal ikke selv medbringe mad. Vi tilbyder morgenmad og frugt kl. 8.30, frokost kl. ca. 11.00 (pålægsfade, råkost, evt. lun ret og blendemad) og eftermiddagsmad kl. ca. 14. Til maden får børnene mælk eller vand.

Får barnet modermælkserstatning, specialkost eller sondemad skal denne medbringes. Desuden sutteflasker og de nødvendige sonder, sprøjter mv.

Vi må ikke modtage syge børn i børnehaven. Ring besked til børnehaven så tidligt som muligt. Det har stor indflydelse på dagens planlægning, at vi ved, hvilke børn der kommer. Opstår der tegn på sygdom hos barnet, eller kommer det til skade, kontakter vi forældrene, hvorefter barnet snarest muligt skal hentes.

Barnet må komme igen, når det er rask og smittefri. Smitsomme sygdomme hos børn og personale vil blive bekendtgjort i kontaktbogen. Husk derfor at meddele i børnehaven, hvad barnet fejler.

Medicin
Al medicin, der skal gives i børnehaven, skal være lægeordineret, og vi skal have kopi af ordinationen.

Medicin sendes med barnet i original emballage, og vi doserer medicinen op i medbragte doseringsæsker. Den flydende medicin medbringes også i original emballage. Desuden den nødvendige mængde PN medicin, sonder, sprøjter mv.

Der er fælles feriepasning med Specialbørnehaven Smørblomsten og §32-tilbuddet i Solsikken på følgende dage:

  • De 3 hverdage før påske

  • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag

  • Uge 28-30 i sommerferien

  • Fra d. 27. december til og med d. 31. december

Alle pasningstilbud er lukket den 5. juni og den 24. december. På disse dage tilbydes ikke feriepasning.

I forbindelse med sommer-, efterårs- og vinterferie beder vi forældrene om at give børnehaven besked om, hvilke dage/uger barnet holder ferie, hvis barnet holder fri/ferie udover lukkedagene.

 

Jeanette Mai Rasmussen

Daglig leder

+4523379506

JeanetteMai.Rasmussen@silkeborg.dk

Daginstitutionen Århusbakken-Midtbyen og Specialområdet

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt Århusbakken-Midtbyen