Skip til hoved indholdet
    Hjem Specialbørnehaven Smørblomsten

Specialbørnehaven Smørblomsten

Velkommen i Smørblomsten

Specialbørnehaven Smørblomsten er beliggende i Funder.

I Smørblomsten er der 8 pladser, hvor børnene er visiteret til enten en plads efter Servicelovens § 32 eller specialpædagogisk Indsatsplads efter dagtilbudsloven.

Målgruppen for §32-pladserne er børn i alderen 0-6 år med vidtgående fysisk- og psykisk funktionsnedsættelse, der har behov for et behandlingstilbud. Vi modtager børn med udviklingshæmning, autismespektrum-, anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse samt multiple funktionsnedsættelse. Kendetegnende for børnene er at de har behov for at være i et skærmet specialpædagogisk behandlingsmiljø.

Målgruppen på specialpædagogiske indsatspladser er børn i alderen 3-6 år, der har behov for en særlig tilrettelagt specialpædagogisk indsats i et inkluderende miljø samt i en mindre enhed.

Specialbørnehaven Smørblomstens pædagogiske afsæt er relationspædagogikken, hvor forståelsen er, at mennesker udvikler identitet igennem samspil med andre, og at samspil forudsætter kommunikation. Der lægges vægt på at skabe et inkluderende miljø, med afsæt i det enkeltes barn udviklingspotentiale og ressourcer, hvor børnene støttes og opmuntres til at have indbyrdes sociale relationer.

I Smørblomsten arbejdes der blandt andet med følgende metoder: KRAP, alternativ kommunikation (ASK), og Karlstad metoden. Vi anvender tegn-til-tale, PECS, støttesystemer i form af guidning, visualiseringssystemer med boardmarker, billeder, iPads osv. Ligeledes anvender terapeuterne forskellige tests og metoder til udredning af børnene.

Vi arbejder desuden ud fra en sanseorienteret tilgang, hvor Snoezel og Low Arousal anvendes.

Vi mener, at det er vigtigt, at børnene får varierede sansemæssige oplevelser, hvilket vi tilgodeser i vore miljøer såvel ude som inde. Eksempelvis med, sansehave, legeplads, snoezelhus, indendørs miljøer med bl.a. gynger, hængekøje, trampolin og andre legeredskaber.

Svømning i varmtvandsbassin indgår som et fast ugentligt tilbud til børn på §32. Herudover benytter vi os naturligvis af beliggenheden i et naturskønt område.

Med udgangspunkt i barnets ressourcer, udarbejder vi pædagogiske og terapeutiske mål og handleplaner, som danner grundlag for det daglige arbejde med barnet.
Videooptagelser af børnene er for os et godt redskab, til at se nye muligheder i samspillet børnene imellem og mellem barn/voksen. Optagelserne danner bl.a. grundlag for nye initiativer og justering af handleplaner.

Der arbejdes ud fra konkrete handleplaner, med mål der løbende evalueres og der afholdes halvårlige statusmøder med deltagelse af forældre, socialrådgiver og PPL.

Personalegruppen i Smørblomsten består af 5 pædagoger, 1 fysioterapeut og 2 chauffører.

Læs mere om Smørblomsten

Når et barn er visiteret til Specialbørnehaven Smørblomsten bliver forældrene inviteret til besøg for at se børnehaven. Derefter inviteres til indskrivningsmøde, hvor forældre deltager sammen med personale fra børnehaven, samt familierådgiver. Der kan eventuelt deltage personale fra afgivende institution eller dagpleje.

Børnene tilbydes transport til og fra børnehave i institutionen specialindrettede busser. I samråd med forældrene tilrettelægges den fælles transport med størst mulig hensyntagen til ønsker og behov.

Under transporten sidder børnene fastspændt i sikkerhedsgodkendte stole og seler.

Et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og børnehave har en positiv indvirkning på barnets tilknytning til børnehaven og på barnets trivsel.
Det er derfor vigtigt at forældre og personale i hverdagen har en åben og konstruktiv dialog.
Dialogen skal medvirke til at skabe sammenhæng i barnets liv.  

For at sikre den daglige kontakt mellem forældre og børnehave har hvert barn en kontaktbog på AULA, som vi skriver i hver dag.
Vi håber meget, at forældrene selv har mulighed for at hente og bringe barnet en eller flere gange i løbet af ugen, så vi får god mulighed for at snakke sammen.

Til de af forældrene, som ikke har mulighed for at komme i børnehaven en gang om ugen, tilbyder vi en ugentlig telefonsamtale.

Ved indskrivningsmøde, statusmøder og i løbende dialog aftales og justeres gensidige forventninger til samarbejdet.

Møder
Vi indkalder til statusmøde tre måneder efter opstart i Smørblomsten og fremlægger forslag til individuel plan på baggrund af vores udredning af barnet. Det årlige statusmøde ligger i foråret og den koordinerende pædagog tilbyder hjemmebesøg i efteråret. Når barnet skal starte i skole holdes skoleplaceringsmøde i efteråret, kalenderåret før.

Fælles for alle møder er, at den individuelle pædagogiske plan drøftes i fællesskab og de kommende mål for barnet aftales.

Vi arrangerer forældremøde minimum 1 gang om året.

I Smørblomsten holder vi hvert år årstidsfester for børnene, og deltager i Festivand i uge 39.

Sørg altid for at barnet har skiftetøj, udetøj, badetøj, bleer, sutter m.v. med i børnehaven.
Navn i tøjet er en rigtig god ide!

Børnene skal ikke selv medbringe mad. Vi tilbyder morgenmad og frugt kl. 9.00, frokost kl. ca. 11.30 (pålægsfade, råkost, evt. lun ret og blendemad) og eftermiddagsmad kl. ca. 14.
Til maden får børnene mælk eller vand.

Syge børn må vi ikke modtage i børnehaven. Ring besked til Smørblomsten så tidligt som muligt, det har stor indflydelse på dagens planlægning, at vi ved hvilke børn, der kommer.
Opstår der tegn på sygdom hos barnet, eller kommer det til skade kontakter vi jer, hvorefter barnet snarest muligt
skal hentes. Barnet må komme igen, når det er rask og smittefri.

Smitsomme sygdomme hos børn og personale vil blive bekendtgjort på AULA. Husk derfor at meddele i børnehaven hvad barnet fejler.

Medicin
Al medicin, der skal gives i børnehaven skal være lægeordineret og vi skal have kopi af ordinationen.

Medicin sendes med barnet i original emballage og vi doserer medicinen op i medbragte doseringsæsker. Den flydende medicin medbringes også i original emballage. Desuden den nødvendige mængde PN medicin, sonder, sprøjter mv.

Der er fællesferiepasning med Specialbørnehaven Mælkebøtten og § 32 Solsikken på følgende dage:

• De 3 hverdage før påske
• Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
• Uge 28-30 i sommerferien
• Fra d. 27. december til og med d. 31. december

Alle pasningstilbud er lukket den 5. juni og den 24. december. På disse dage tilbydes ikke feriepasning.

I forbindelse med sommer-, efterårs -, og vinterferie beder vi forældrene om at giverbørnehaven besked om hvilke dage/uger barnet holder ferie, hvis barnet holder fri/ferie udover lukkedagene.

Lone Marie Bitsch

Institutionsleder

+4524802513

LoneMarie.Bitsch@silkeborg.dk

Daginstitutionen Århusbakken-Midtbyen og Specialområdet

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt Århusbakken-Midtbyen