Arnen set udefra

Vi bor på Åhavevej 48 i Silkeborg i en gammel, hyggelig villa med to etager og kælder. Vi har 32 børn i alderen 0-3 år, som er fordelt på tre stuer.

I er velkommen til, at kontakte os via. daglig leder Lone Meier tlf.nr.: 2035 4125 eller på stuernes tlf.nr.: 3070 4472.

Vi er en midtby-institution tæt på naturen. Vi tager på ture til f.eks Indelukket, havnen, Aqua, skoven, museer, bibliotek , byen osv.

Vi har udsigt over Gudenåen og har nogle dejlige udendørsfaciliteter. En stor legeplads i haven, hvor der er mulighed for at udvikle børnenes motoriske færdigheder og en lille gård med sandkasse, hyggekroge, cykler og legetøj.

Vores udendørsfaciliteter må gerne bruges udenfor vuggestuens åbningstider.

Vi tager også gerne tid til en rundvisning i huset for evt. nye brugere. Ring og aftal en tid med os.

Læs mere om Arnen

Det er nødvendigt at forholdet mellem hjem og vuggestue har karakter af dialog – båret af gensidig tillid og respekt. Vuggestuen skal kunne rumme de mange forskellige familier med deres individuelle normer og levevis og samtidig skal forældrene acceptere at vuggestuen repræsenterer et fællesskab.

Det er vigtigt at børn og forældre oplever vuggestuen som en forlængelse og udvidelse af hjemmet. Børnene skal i vuggestuen tilbydes oplevelser der giver trivsel, udfordring og udvikling.

Vi lægger vægt på tidlig tilknytning

Det betyder at fra den dag jeres barn er tilbudt en plads (2 måneder før opstart) i Arnen er I velkommen til vore besøgsformiddage fredage 9.45 – 10.45. I den forbindelse vil I modtage en velkomstmail fra Arnen

Vi ved at det har stor betydning for barnet, at det får mulighed for at lære os og de nye omgivelser at kende. Barnet skal opleve og vænne sig til nye lyde, rummene, duftene, børn og voksne.

Derfor opfordrer vi jer til at komme på mange små besøg inden egentlig opstart i vuggestuen.

Når vi nærmer os den dato hvor jeres barn skal starte i Arnen, vil vi aftale tid med jer til en opstartssamtale. Her vil vi have en dialog med fokus på jeres barn. Samtalen vil vare ca. ½ t. Her vil vi også aftale hvornår og hvordan egentlig opstart kan forløbe.

Opstart i Arnen

Vi foreslår

 • At mor/ far er med nogle dage i starten
 • At barnet langsomt vænnes til at være her alene
 • At barnet den første tid ikke har for lange dage

Det er et stort arbejde for et barn at lære at være hjemmefra alene, men også en udfordring af de gode. Aftal på stuen hvordan jeres opstart bliver mest tryg for alle parter.

Vi ved, det kan være svært at aflevere sit barn til andre.

Vores råd til forældre er

 • At give dig tid, så barnet når at indstille sig på at være i vuggestue
 • At lave en rytme i afleveringen hver dag, så barnet ved hvornår det er farvel-tid
 • At gøre dig klart på forhånd hvornår du skal gå og du afleverer barnet 
 • Kun at sige farvel og vinke én gang

Hvis du har brug for at vide hvordan dit barn har det i løbet af dagen er du velkommen til at ringe eller sende en sms. Vi ringer eller skriver også til dig, hvis vi har brug for det.

Daglig kontakt

Det er en god idé altid at snakke med personalet ved aflevering og afhentning. Nogle dage er der måske meget at fortælle, og andre dage kun en kort besked. Men kontakten er vigtig i vores samarbejde.

Personalet vil altid gerne snakke med forældrene og opfordrer forældrene til selv at henvende sig, hvis vi ikke gør det. Det kan dog godt være at vi henviser til en kollega eller evt. senere tidspunkt, hvis vi er optaget af noget sammen med børnene. Forældre er altid velkomne til at ringe eller skrive en besked i Aula.

I vores samarbejde med jer kan vi tilbyde

 • Dialog og ærlighed
 • Tillid og tryghed
 • Fleksibilitet 
 • Mulighed for at finde løsninger til gavn for det enkelte barn og familie

Husk: Dit barn spejler sig i dig. Hvis du er glad og tryg ved vuggestuen, smitter det!

Tid

Indhold

Ansvarlig

Når forældre har accepteret en plads i Arnen modtager de en velkomstmail fra Arnen ca. 2 – 3 måneder før opstart

I brevet er beskrevet vores besøgsordning med mange korte besøg så barn og forældre kan vænne sig til vuggestuen

Leder sender velkomstmail til forældre

Når tid nærmer sig for egentlig opstart laves en opstartssamtale mellem forældre og pædagog på stuen hvor barnet skal være

 

Har barnet været i et andet pasningstilbud kan personale derfra deltage sammen med forældre. Det tidligere pasningstilbud har lavet sammenhængsskema, der danner baggrund for samtalen

Opstartssamtale handler om praktiske forhold og dialog omkring barnet. Ligeledes vil der være dialog om hvordan den første tid i vuggestuen skal være.

Pædagog på stuen indkalder til samtale og laver dagsorden

 

3 måneders samtale, når barnet har været i pasning ca. 3 måneder

 

Forældre og pædagog får her mulighed for at få en dialog om barnets udvikling, trivsel og første tid i vuggestuen

Pædagog på stuen indkalder og laver dagsorden

Samtale i forbindelse med overgang til gruppen for 2-3 årige sommerfugle

Dialog omkring barnets udvikling og trivsel og eventuelle særlige behov i forbindelse med opstart ved sommerfuglene. Forældre og personale sikrer at barnet kommer på besøg i den nye gruppe

Pædagog på stuen indkalder og laver dagsorden

Ved overgang til børnehave laves en overgangsbeskrivelse og der laves konkret vurdering af om, der er behov for et sammenhængsmøde med ny børnehave

 

Skemaet laves i samarbejde mellem pædagog og forældre for at lette overgangen for barnet til børnehave og give børnehaven viden om barnet. Skemaet laves elektronisk og kan læses af kommende børnehave efter samtykke fra forældre

Pædagog på stuen indkalder til mødet

 

Vi har 32 børn i alderen 0-3 år, som er fordelt på tre stuer. Vi er 10 ansatte, derudover har vi en kostansvarlig og en husassistent.

I stueplan er de yngste børn 0-2 år: Hos Mariehønsene er der 8 børn og hos Humlebierne er der 11 børn.

På første sal er de ældste børn 2 – 3 år: hos Sommerfuglene er der 13 børn

Ind- og udmeldelse og modulændringer

Ændring i modul i opadgående retning kan ske fra dag til dag.

Udmeldelse og ændring af modul i nedadgående retning kan ske med en måneds varsel pr. 1. eller 16. i måneden.

Udmeldelse og ændringer af moduler skal ske digitalt

Læs mere om moduler, ind- og udmeldelse

Tøj i vuggestuen:

Vuggestuebørn skal kunne bevæge sig. Bevægelse er en stor del af børnenes dag, hvor de undersøger deres omgivelser, leger og eksperimenterer, derfor anbefaler vi løst siddende tøj med plads til udfoldelse. I samarbejde med personalet finder I ud af hvad der er det bedste tøj at medbringe i vuggestuen alt efter årstid og barnets udvikling.

Hvert barn har et rum til skiftetøj og garderobe til overtøj.

Dagsrytme i Arnen:

Vuggestuen åbner kl. 6.30 mandag-torsdag og kl. 7.00 fredag, vi åbner altid i underetagen.

Vi serverer morgenmad til ca. kl. 7.45 og omkring kl. 8.00 går sommerfuglene ovenpå.

Kl. 9 er der formiddagsmad, hvor de medbragte madpakker spises, der er samling gruppevis med sangkuffert, fokusord eller lign.

Kl. 11.00 serveres frokost - herefter lægges de fleste børn til at sove. Børn der sover to gange, er typiske vågne i dette tidsrum.

Efter middagslur får børnene eftermiddagsmad ca. kl. 14 – det være sig brød og frugt/ grøntsager.

Sidst på eftermiddagen samles vi enten på legepladsen eller på en af stuerne.

Udeliv:

Året rundt er naturen fyldt med dejlige oplevelser i børnehøjde.

Børnene får masser af frisk luft, får stimuleret de forskellige sanser, der er plads til at lege og tumle, de bliver motorisk stærke, mere robuste fysisk, stimuleres kreativt og får socialt samvær på en dejlig måde og så giver det god appetit at være ude.

Vi ser på spindelvæv, rislende vand, is på vandpytter, flotte kastanjer, smådyr der kravler, smager på brombær og leger i bunker af visne blade.
Vi ser ænder og fugle, ser både der sejler på søen og så snart der er store maskiner der graver, så standser vi op nyder oplevelsen og snakker om hvad de laver. Toget er også spændende, det ser vi tit og går på banegården for at opleve alle lydene og mærker suset når toget kommer forbi.

I Arnen lægger vi vægt på:


Gode børnefællesskaber
Nærvær
Børn i bevægelse
Børn der mestrer livet og er robuste
Den røde tråd i barnets liv

Leg er en stor del af børns liv, vi ser leg som grundsten for børns læring, dannelse og udvikling. Leg vægtes højt fordi leg og læring går hånd i hånd og ikke kan
skilles ad.

Vi lægger stor vægt på at have glade og harmoniske børn, der er i stadig udvikling.

Børnene skal have tid og mulighed for at sanse og forstå deres omgivelser – gennem udfordringer og oplevelser.

Vi tilstræber:

 • At tage afsæt i ligeværdighed, men samtidig handle ud fra bevidsthed om de enkelte børns forskelligheder
 • At børnene trives og oplever tryghed, selvværd, glæde og respekt
 • At give børnene de bedste muligheder for selv-/medbestemmelse, idet vi har tiltro til deres kompetencer. Derfor vil vi som voksne arbejde på at forstå og støtte børnene, når de på deres forskellige måder giver udtryk for behov og ønsker.

I Arnen er vi overbeviste om at vores arbejde bedst lykkes hvis det foregår i en varm, afslappet og gerne munter atmosfære. Det skaber tryghed for både børn og voksne.

Januar:

Laver vi kreative ting med børnene nu hvor der er tomt efter julepynten er væk

Februar / Marts:

Fastelavnsfest.
Sommerfuglene (de ældste børn) inviterer til fastelavnsfest for husets børn.
Børnene klædes ud (gerne hjemmefra) og vi slår katten af tønden og spiser fastelavnsboller.

Marts / April:

Forårs- og påskeaktiviteter.

Maj:

Bedsteforældredag, hvor vi planter blomster.

Juni:

Sommerfest.
Skt. Hans.
Børn, forældre og personale hygger sig i haven til fællesspisning. Hver familie medbringer en ret til det store fælles tag-selv-bord og vuggestuen giver kaffe/the og kage.


Oktober:

Forældreaften.
En aften med orientering fra leder, Husråd og valg til den fælles bestyrelse. Personalet fortæller om dagligdagen, viser billeder/film osv. Denne aften er der også god mulighed for en snak med de andre forældre.

December:

Julefrokost.
Børn og personale holder julefrokost i vuggestuen med dejlig traditionel julemad.
Vi synger og hygger og alt syder af julespænding.
Vi er i kirke til vuggestuejul.

 

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Arnen

Tilsynsrapport

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn

I 1928 åbnede Silkeborg Husholdningsskole Vuggestuen Arnen, som en del af husholdningsskolen.

De unge piger der var på husholdningsskole, kunne i Arnen lære at pleje og passe spædbørn. Barneplejen var en del af uddannelsen på skolen.
Arnen blev senere selvejende, dog stadig med tilknytning til husholdningsskolen. Dette gav sig blandt andet udtryk i at bestyrelsen bestod af repræsentanter fra skolen, de politiske partier og forældre i Arnen, samt repræsentanter fra Arnens personale.

Først i 1990'erne blev Arnen kommunal og har siden haft sin egen bestyrelse, bestående af repræsentanter fra forældre og personalet.
I den forbindelse ophørt praktikken af elever fra skolen.

Husholdningsskolen havde fra 1982 egen vuggestue, Arnen, hvor eleverne lærte barnepleje. Billedet er fra 1952.

Husholdningsskolen 1930. Vuggestuen Arnen, de to sammensmeltede villaer og den store tilbygning fra 1929-30 mod nordøst.