Børnehaven ligger på Skolegade 18 og Vestergade 57 i Silkeborg midtby.

Begge huse er gamle villaer i to etager med tilhørende legeplads.

Skolegades Børnehave rummer både alment dagtilbud for 33 børn, samt Silkeborg Kommunes tilbud for 20 børn visiteret til en særlig pædagogisk indsats. Den særlige pædagogiske indsats retter sig mod børn, som enten har behov for en særlig tilrettelagt specialpædagogisk indsats i et inkluderende fællesskab eller har behov for at være i en mindre skærmet enhed.

Herudover er der 10 pladser til børn i alderen 0-6 år med vidtgående fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, der har behov for et behandlingstilbud og er visiteret efter servicelovens §32.
Læs mere om Skolegades Børnehave

I Skolegade 18 er der 2 inklusionsgrupper (Spilopperne og Columbus), som er for 16-17 børn i almen dagtilbud. Herudover er der ca. 5 børn, der har en særlig pædagogisk indsatsplads i hver gruppe.

I Skolegades inklusionsgrupper har vi stor erfaring med at arbejde i inkluderende børnefællesskaber. Vi lægger vægt på, at alle børn deltager ud fra de forudsætninger, de hver især har.

Vi fokuserer på barnets ressourcer og skaber miljøer, som det enkelte barn kan begå sig i. Det er som udgangspunkt ikke barnet, der skal ændre sig, men omgivelserne og vores tilgang til barnet. Ved at arbejde målrettet ud fra barnets ressourcer, får barnet en masse små succesoplevelser, hvilket giver mod på at blive udfordret dér, hvor det er svært. Derved sikrer vi en sund og positiv udvikling hos det enkelte barn.

 • Vi skaber plads til, at børnene skaber relationer og venskaber på trods af de udfordringer, de hver især måtte have
 • Vi skaber en stærk børnekultur, hvor børnene udvikler omsorg og respekt for hinandens personligheder
 • Vi skaber trygge og udviklende miljøer i hverdagen
 • Vi møder hvert enkelt barn med respekt for individet
 • Vi ønsker at gøre hvert enkelt barn til den bedste udgave af sig selv
 • Vi tør eksperimentere og tænke kreativt
 • Vi fokuserer på barnets ressourcer og ikke dets udfordringer
 • Vi arbejder målrettet i både små og store børnefællesskaber, med udgangspunkt i det enkelte barns udviklingsniveau
 • Vi arbejder struktureret, både på gruppe- og individniveau

Særligt for Columbus

Den store hvide bus, Columbussen, bliver i dagligdagen anvendt til en gruppe børn, der på skift tilbringer dagen fra kl. ca. 9-13 i skoven. Bussen er specialindrettet og godkendt som børnehave. Hvert barn har sin faste plads i bussen. Nogle børn sidder i grupper på 4 - dvs. 2 og 2 overfor hinanden med et bord imellem, enkelte sidder alene, og andre sidder 2 og 2 ved siden af hinanden uden andre overfor. Alle er fastspændt under kørslen.

Gruppen tilbringer størstedelen af deres børnehavedag udendørs, både sommer og vinter.

   

På Vestergade 57 er der 2 specialgrupper, Smørblomsterne og Mælkebøtterne. Grupperne modtager børn, der enten er visiteret til en særlig pædagogisk indsatsplads, eller børn der er visiteret efter servicelovens §32.

Smørblomsterne

I Smørblomsterne er der 7 børn, der har et stort behov for en mindre skærmet enhed. Det er primært for børn, der har en særlig pædagogisk indsatsplads, men også enkelte på en §32-plads. Gruppen holder til på 1. sal.

Hos Smørblomsterne tilbydes en specialpædagogisk indsats, som er nøje afstemt efter det enkelte barns behov og forudsætninger. Der arbejdes målrettet på at give børnene en fast struktur i overskuelige og rolige rammer. Der tilrettelægges specialpædagogiske indsatser i forhold til at opøve kompetencer indenfor det sociale, kommunikative og emotionelle område. I den lille gruppe er der mulighed for at arbejde med kontakt, samspil og barnets kognitive udvikling i intensive forløb med enkelte andre børn.

Der arbejdes ud fra en anerkendende relationsorienteret tilgang

Hos Smørblomsterne anvendes blandt andet TEACH, PECS, Marte Meo, Karlstad-metoden. Vi benytter f.eks. tegn-til-tale, boardmaker, billeder, iPads osv.

Af faste aktiviteter for børn på §32 kan nævnes:

 • Svømning i varmtvandsbassin
 • Besøg i Snoezelhuset i Resenbro

Der arbejdes ud fra konkrete handleplaner med mål, der løbende evalueres, og der afholdes halvårlige statusmøder med deltagelse af forældre, socialrådgiver og PPL.

Mælkebøtterne

I Mælkebøtterne er der 13 børn. Det er primært for børn, der er visiteret til en §32-plads, og enkelte børn på en særlig pædagogisk indsatsplads.

Hos Mælkebøtterne arbejdes målrettet med at udvikle børnenes sociale, sproglige og motoriske kompetencer med udgangspunkt i det enkelte barn. Kommunikation og struktur er nøgleord.

At forstå og blive forstået er hjørnesten i barnets udvikling. Kommunikationen kan foregå ved hjælp af billeder, tegn til tale eller anden alternativ kommunikation. Alle børn på en §32-plads bliver tilbudt fysioterapi og ergoterapi. Terapien kan foregå som solobehandling eller som en integreret del af børnehaveaktiviteterne. Både den specialpædagogiske og terapeutiske indsats besluttes i tæt samarbejde med forældrene og eventuelt andre eksterne fagpersoner.

Der arbejdes ud fra en anerkendende og relationsorienteret tilgang.

Der arbejdes ud fra konkrete handleplaner, der løbende evalueres i samråd med forældre og rådgivere. Der afholdes halvårlige statusmøder.

Hos Mælkebøtterne arbejdes der blandt andet ud fra TEACH, PECS, Marte Meo, Karlstad-metoden. Vi anvender f.eks. tegn-til-tale, boardmaker, billeder, iPads osv. Ligeledes anvender terapeuterne forskellige tests og metoder til udredning af børnene.

Af faste aktiviteter for børn på §32 kan nævnes:

 • Svømning i varmtvandsbassin
 • Besøg i Snoezelhuset i Resenbro

Læs mere under §32, Skolegades specialbørnehave.

Start på almen dagtilbudsplads
Når pladstilbuddet er accepteret, vil den gruppe barnet er blevet tilknyttet tage kontakt til forældrene. Der er samlet indskrivning i Skolegade 18 og Vestergade 57. Der kan derfor ikke på forhånd garanteres plads i den ene eller anden afdeling. Vi bestræber os på at opfylde evt. ønsker til afdeling.
Vi opfordrer til at børnehaven besøges inden opstart.

Indkøringen er individuel fra barn til barn, og aftales med personalet i forbindelse med opstarten. Vi opfordrer til, at der de første dage i børnehaven følger en forældre med.

Vi tilbyder samtale ca. 3. mdr. efter opstart

Start i særlig pædagogisk indsatsplads
Når barnet er visiteret til Skolegades børnehave, og pladsen er accepteret, vil kontaktpædagogen tage kontakt til familien. Der er fælles indskrivning for afdelinger i Skolegade 18 og Vestergade 57. Der kan derfor ikke på forhånd garanteres plads i den ene eller anden afdeling.

Inden start afholdes indskrivningsmøde, hvor børnehavens personale deltager sammen med forældre, evt. familierådgiver, samt afgivende dagpleje/vuggestue/børnehave.

Vi tilbyder samtale ca. 3 mdr. efter opstart, hvor forslag til barnets individuelle handleplan præsenteres.

Et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og børnehave har en positiv indvirkning på barnets tilknytning til børnehaven og på barnets trivsel.
Det er derfor vigtigt at forældre og personale i hverdagen har en åben og konstruktiv dialog.

Dialogen skal medvirke til at skabe sammenhæng i barnets liv.

Møder
Vi tilbyder samtale ca. tre måneder efter opstart, samt en samtale før skolestart.
Forældremøde indkalder vi til minimum 1 gang om året.

I Skolegades børnehave har vi kostordning. Det betyder i praksis, at vi serverer morgenmad for børnene mellem kl. 6.30-8.00. Om formiddagen bliver børnene tilbudt boller eller andet hjemmebagt brød. Vi serverer frokost kl. 11.30. Tre gange om ugen serverer vi rugbrød med et bredt udvalg af pålæg, og to gange om ugen serveres varm mad. Om eftermiddagen serverer vi igen boller eller brød.

Køkkenet laver en sund og varieret kostplan hver uge, og vi tilstræber at børnene bliver præsenteret for forskellige smagsoplevelser. Vi har sølvmærke i økologi, hvilket betyder, at mellem 60-90% af det vi serverer, er økologisk.

Frugtordning i Skolegade
I afdelingen i Skolegade har forældrene arrangeret frugtordning. En gang i kvartalet opkræver en forælder 120 kr. fra alle, hvorefter der bestilles frugt fra Jysk Firmafrugt. Frugten serveres i forbindelse med formiddags- og eftermiddagsmåltidet.

Frugtordning i Vestergade
I afdelingen i Vestergade skal alle børn have frugt med der svarer til ugens 5 dage, til den fælles frugtordning. Frugten serveres også her i forbindelse med formiddags- og eftermiddagsmad.

Traditioner
I Skolegades børnehave har vi forskellige traditioner, der afholdes i forbindelse med højtider eller årstider, f.eks. fastelavn, jul og/eller sommerfest. Afdelingerne har hver deres arrangementer.

Fælles for begge afdelinger er Fest i Vand. Fest i vand afholdes hvert år i uge 39 i Them svømmehal. Svømmehallen omdannes til et stort sanseeventyr, og vi besøger svømmehallen næsten hver dag i denne uge.

Skolegade 18
I september afholder vi høstfest. Det er forældrerådet der arrangerer høstfesten. Der kan f.eks. være snobrødsbagning på legepladsen, blomsterbinding, ansigtsmaling, samt kaffe og kage bord.

Den sidste søndag i november bliver børnehaven julepyntet, både indenfor og udenfor. Det foregår om eftermiddagen, og arrangementet er uden børn, da børnehaven skal stå julepyntet som en overraskelse for dem når de møder ind mandag morgen.

Julefesten bliver ligeledes arrangeret af forældrerådet, og der bliver mulighed for at lave sin egen juledekoration, hygge i hinandens selskab samt et besøg af julemanden.

Der er fællesferiepasning i Skolegades børnehave på følgende dage:

• De 3 hverdage før påske
• Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
• Uge 28-30 i sommerferien
• Fra d. 27. december til og med d. 31. december

Alle pasningstilbud er lukket den 5. juni og den 24. december. På disse dage tilbydes ikke feriepasning.

I forbindelse med sommer-, efterårs -, og vinterferie beder vi forældrene om at giverbørnehaven besked om hvilke dage/uger barnet holder ferie, hvis barnet holder fri/ferie udover lukkedagene.

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Skolegadens Børnehus

Tilsynsrapport

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn