Link til forældrehåndbogen

 

Forældrene spiller en væsentlig rolle i forhold til at understøtte fællesskabet og udviklingen i børnegruppen. Som forældre kan man deltage på flere måder.
En mulighed er, at stille op som medlem af forældrebestyrelsen, hvor man er med til at træffe beslutning om overordnede principper og rammer for hele daginstitutionen. Bestyrelserne spiller en stor rolle i forhold til hvilken vej daginstitutionen skal udvikle sig.

Bestyrelsens kompetencer og opgaver kan ses i forældrehåndbogen

Oversigt over forældrebestyrelsen

Referater:

2020

Referat fra bestyrelsesmøde d. 30.11.2020

Referat fra bestyrelsesmøde d. 2. september 2020

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. januar 2020

Referater:

2019

Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. oktober 2019

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. september 2019

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. juni 2019

Referat fra bestyrelsesmøde d. 25. april 2019

Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. februar 2019

 

Forretningsorden for forældrebestyrelsen i Århusbakken/Midtbyen og specialområdet.

 

Konstituerende møde:
Institutionsledelsen indkalder til det første møde umiddelbart efter bestyrelsesvalget. Mødet indkaldes med 14 dages varsel.

Institutionsledelsen udarbejder skriftlig dagsorden og leder mødet.

Dagsorden indeholder:
• Valg af formand
• Valg af næstformand
• Eventuel nedsættelse af udvalg
• Aftale om mødehyppighed (ordinære møder), tidspunkt for møderne og mødernes længde
• Tavshedspligt - orientering og underskrift
• Ledelsens orientering

Formandens opgaver:
• At udarbejde dagsorden i samarbejde med ledelsen
• At indkalde til mødet i samarbejde med ledelsen
• At påtegne skrivelser
• At tegne bestyrelsen udadtil mellem møderne

Næstformandens opgaver:
• Under formandens fravær overtager næstformanden formandens opgaver
• At tegne bestyrelsen udadtil mellem møderne

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
• At tegne bestyrelsen udadtil mellem møderne

Udvalg:
• Der nedsættes udvalg efter behov
• Udvalgene skaffer sig særlig indsigt i emnet og forbereder sager indenfor emnekredsen
• Alle beslutninger træffes i den samlede bestyrelse

Bestyrelsesmøder:
• Der afholdes mindst 4 møder om året
• Møderne afholdes på skift i Bakkegården og i Solsikken
• Bestyrelsesmøderne begynder kl. 19.00 og slutter kl. 21.00. Der holdes en kort pause undervejs i mødet. I særlige tilfælde kan mødet forlænges til 21.30
• Hvis et medlem af bestyrelsen er forhindret i at deltage i mødet skal formanden eller ledelsen have besked
• Mødet aflyses såfremt der er færre forældrerepræsentanter end personalerepræsentanter. En institutionsleder skal altid være til stede
• Suppleanterne deltager udelukkende i møderne når et medlem er forhindret. Medlemmet har selv ansvaret for at indkalde sin suppleant.

Dagsorden:
• Dagsorden sendes ud senest 4 dage før mødet afvikles
• Dagsorden indeholder følgende faste punkter:

1. Nyt fra ledelsen.
2. Orientering om budget i forbindelse med budgetopfølgning.
3. Et udvalgt tema, der er besluttet på forrige møde

• Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden eller institutionsledelsen i hænde senest to uger før mødet
• Dagsordenpunkter skal så vidt muligt være belyst gennem en kort beskrivelse eller et vedlagt bilag
• Sager, der ikke er optaget på dagsordenen kan kun behandles og afgøres, hvis alle medlemmer er til stede og enstemmigt vedtager det
• Institutionslederne leder på skift møderne. Mødelederens opgave er at sikre at dagsordenen følges og tidsrammen for mødet overholdes, samtidig med at mødet foregår i en god dialog. Hvis tiden skrider skal mødelederen tage initiativ til at prioritere i dagsordenen eller stramme op på dialogen. Mødelederen sikrer, at konklusionerne opsummeres efter hvert punkt.

Ansættelse:
• Ved ansættelse af fast pædagogisk og terapeutisk personale inviteres en af forældrerepræsentanterne fra børnehuset til at deltage i ansættelsesudvalget.

Beslutninger:
• Vi følger Silkeborg kommunes retningslinjer for beslutninger i forældrebestyrelser. Jvf. Håndbog for forældrebestyrelser i Silkeborg kommune.

Referat:
• Referatet varetages af daglig leder.
• Der tages beslutningsreferat, der indeholder en beskrivelse af den beslutning, bestyrelsen træffer. Et medlem kan kræve at få sit særstandpunkt ført til referat
• Det skal fremgå af referatet hvilke medlemmer, der har været til stede
• Referatet rundsendes pr. mail til bestyrelsen til endelig godkendelse senest en uge efter mødedato. Tilføjelser eller rettelser samt godkendelse skal ske indenfor yderligere en uge
• Det godkendte referat udsendes via mail, AULA eller Day Care til alle forældre i ÅMS

Årets møder - Bestyrelsesmøder i 2021:
D. 6 -1, d.8 - 4, d.1 - 6 og d. 26 – 8

Dialogmøder:
Dialogmøder med politisk udvalg og andre forældrebestyrelser afholdes i forår og efterår, Formand, næstformand og institutionsledelse deltager.

Denne forretningsorden er revideret og vedtaget på bestyrelsesmødet 30-11-20