Akaciens legeplads

 

Velkommen i Akacien

 

Akacien er et velfungerende børnehus med børn i alderen 0-6 år, fordelt på 40 børnehavebørn (Troldeungerne og Krudtuglerne) og 23 vuggestuebørn (Spirerne og Rødderne). Vi er en del af Akacien/Kernehuset med fælles ledelse, 2 børnehuse på hver sin matrikel.

Akacien har en stor legeplads, en lille oase i midtbyen, med store gamle træer. Legepladsen deles af hele huset, - hvilket er meget lærerigt med hensyn til den socialeudvikling for både store og små børn.
På legepladsen er der græsplæne, Tarzanbane, klatrestativ med rutschebaner, sandkasser, værksted, legehuse, og cykel/kørebane.

Akacien ligger meget centralt – midt i byen og alligevel tæt ved skov og vand, hvilket gerne benyttes så meget det er muligt, for at give børnene oplevelser, der kan udvikle deres naturlige nysgerrighed og lære nærmiljøet at kende.
Vi benytter os, så tit vi kan, af den korte afstand til Silkeborgs kulturelle tilbud. Bl.a. tager vi på biblioteket, dels for at låne bøger og benytte de aktiviteter de udbyder til børn. Vi tager på museum, tit i forbindelse med et projekt i huset. Ture til Aqua, til julegudstjeneste mm.

Samarbejdet med forældrene er en vigtig del af dagligdagen. Gennem et godt samarbejde er der mulighed for at skabe helhed for det enkelte barn.
Børnene er tilknyttet en fast stue og voksne, men via fælles legeplads og fællespasning i ydretimerne, har børnene mulighed for at knytte venskaber i hele huset.
Vi ønsker at skabe et hus, hvor børnene kan udvikle sig, med tro på sig selv, et positivt livssyn og respekt for andre mennesker (læs mere under pædagogisk praksis).

Vuggestuen:

I Akacien er der 2 vuggestuegrupper på 23 børn, hvor alderen er 0-2 år. Spirene med 12 børn og Rødderne med 11 børn. Her aldersopdeler de børnene i forhold til aktiviteter, læreplaner og trivsel.

Start i vuggestuen:

Når tid nærmer sig for egentlig opstart, laves en opstartssamtale mellem forældre og pædagog på stuen, hvor barnet skal være.
Opstartssamtalen handler om praktiske forhold og dialog om barnet. Ligeledes vil der være dialog om, hvordan den første tid i vuggestuen skal være. Det er et stort arbejde for et barn at lære at være ude alene, men også en udfordring af de gode. Aftal på stuen, hvordan jeres opstart bliver mest tryg for alle parter.
Det er vigtigt at mor og/eller far er med nogle dage i starten, så barnet langsomt vænner sig til at være alene. At barnet den første tid ikke har for lange dage.
Se folder om vuggestuen og besøgsordning.
Overgangsplan
Ved overgang til børnehave laves en overgangsbeskrivelse og der laves konkret vurdering af om, der er behov for et sammenhængsmøde med ny børnehave. Skal barnet i husets børnehave, er der et overgangsmøde/opstartsmøde til børnehaven. Skemaet laves i samarbejde mellem pædagog og forældre for at lette overgangen for barnet til børnehaven og give børnehaven viden om barnet.

Børnehaven:

I Akacien er der 2 børnehave grupper på 40 børn i alderen 3-6 år (Troldeungerne og Krudtuglerne). Børnene bliver for det meste alders opdelt i forhold til aktiviteter, læreplaner og trivsel. Der arbejdes meget på tværs de 2 grupper imellem. Der kommer nyhedsbrev indimellem om de forskellige aktiviteter, samt er der en tavle ved garderoben, med info om ugens program.

Start i børnehaven:

Forældre/dagplejeren har mulighed for at komme på besøg, så barnet vænner sig til de nye omgivelser.
Før opstart afholdes en opstartssamtale, hvor forældrene mødes med en medarbejder fra børnehaven, der skal tage imod barnet. Der vil være en rundvisning og der aftales indkøring. Ligeledes vil der være information om praktiske forhold og generel dialog om barnet.
Det er vigtigt at mor og/eller far er med nogle dage i starten, så barnet langsomt vænner sig til at være i børnehaven.

Hvordan støtter du dit barn:

Når dit barn skal starte et nyt sted, kan I som forældre støtte op om jeres barn på flere forskellige måder.

• Hjælp dit barn med at sætte ord på glæder og bekymringer. Spørg ind til, hvad dit barn glæder sig til og hvad der er svært.
• Giv udtryk for, at det nye sted er et dejligt sted at være og at der er mange gode ting at glæde sig til
• Træk dig lidt tilbage, når du afleverer. Det er med til at signalere, at det nye sted er godt og trygt overfor dit barn
• Hjælp dit barn med at blive mere selvhjulpen. Øv jer sammen i at tage overtøj af og på og lad dit barn selv gå ind ad døren om morgenen. Det giver barnet selvtillid og en større tro på sig selv.

Kommende skolebørn:

I november tilbydes alle kommende skolebørn en før-skole samtale.
Fokus på barnets udvikling og trivsel. Derudover afklaring af evt. indsatsområder, som forældre og børnehaven skal arbejde med inden skolestart.
Det sidste år inden skolestart er der en del arrangementer for de kommende skolebørn.
Skolerne i Silkeborg kommune tilbyder også ofte særlige arrangementer for kommende skolebørn i foråret.

 

Grundlæggende værdier i vores institution:

• Nærhed og tryghed
• Positivitet – glade voksne og børn
• Opmærksomme og engagerede voksne
• Respekt
• Anerkendelse

Der skal skabes tryghed og lyst til udvikling. Vi prioriterer tid til leg og fordybelse. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, prøver at se det enkelte barns behov og samtidigt lære barnet at indgå i fællesskaber med de andre børn.

Børnene skal lære at indgå i sociale relationer med andre mennesker, fordi det er i mødet med andre, de lærer om sig selv og får styrket selvværdet.
Vi vægter meget børnenes venskaber og hjælper/støtter dem i disse. Giver dem mulighed for at lege med deres venner, uden for meget forstyrrelse. Komme på ture sammen med gode legekammerater, sørge for at få dem med, der har det svært ved at danne venskaber. Give dem status, så de andre børn får øje på dem.
Eksempler på daglige aktiviteter i børnehaven: fri for mopperi, morgensamling, regellege, legegrupper, eventyr, dialogisk læsning, rundkreds med forskellige emner, billedværksted, ture i skov/nærmiljø.

Eksempler på daglige aktiviteter i vuggestuen. Fælles morgen samling, hvor der skiftes mellem at synge, lave sanglege, læse bøger m.m. Legegrupper, på tværs af stuerne, det kan være tur ud af huset, sproggruppe m.m.
Børnenes leg har stor prioritet, da legen giver børnene mange kompetencer.
Et godt udeliv skal byde på leg, glæder, sjov, udfordringer, aktiviteter, oplevelser, nærvær, empatiske voksne, bevægelse, sproglig stimulering, sansning, venner, fællesskaber, værdier, kunst og meget andet.

I alt dette skal der være plads til forskellighed. Børn skal lære at tage hensyn til andre mennesker, forholde sig til andre kultur og børn, der ikke er som dem selv. Børn skal lære at drage omsorg for sig selv og de andre. Der skal være læringsmiljøer, hvor børn gennem aktiviteter og i fælles med andre børn tør udforske verden og derved få kendskab til og respekt for forskellighederne.

Børn skal have mulighed for medbestemmelse – børneperspektivet - og medansvar, gennem dialog og dokumentation (evt. via billeder/filme: ”det kan jeg godt lide i min børnehave”).
 

Aflevering/afhentning:
Husk at sige goddag og farvel til en voksen fra stuen, og give besked, hvis andre henter børnene.

Påklædning:
Det er vigtigt, at børnene er hensigtsmæssigt klædt på, så de frit kan udfolde sig ude som inde.

Udetøj:
Da vejret varierer meget, er det vigtigt, at børnene altid medbringer udetøj, der passer til årstiden. Regntøj og gummistøvler bør altid være at finde i børnehaven.

Skiftetøj:
Børnene skal altid have mindst et sæt skiftetøj i kurven i garderoben/puslerummet.

Navn på:
Alt tøj, huer, vanter, sko, madkasse, drikkedunke osv. skal være forsynet med navn.
Akacien påtager sig ikke ansvaret for bortkomne ejendele.
Husk at fjerne snore i børnenes overtøj og trøjer, det kan evt. erstattes af elastik eller velcro.

Traditioner i Akacien

Fælles for begge huse har vi nogle arrangementer i løbet af året:

 • Forældreaktivitetsdage, hvor hele familien mødes for at reparere legeplads m.m.
 • Forældrekaffe
 • Julestue/julegløgg for forældre/børn
 • Lucia optog 
 • Julefrokost for børnene
 • Nisseteater
 • Fastelavnsfest
 • Forestilling af Storbørnsgruppen
 • Natur uger
 • Bedsteforældredag
 • Sommerfest for hele familien
 • Afslutning for kommende skolebørn

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Akacien.

Tilsynsrapport

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn