Mælkebøtterne er normeret til 10 børn, der er visiteret efter Servicelovens § 32. Målgruppen er børn i alderen 0-6 år med vidtgående fysisk- og psykisk funktionsnedsættelse, der har behov for et behandlingstilbud. Vi modtager børn med udviklingshæmning, autismespektrum-, anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse samt multiple funktionsnedsættelse. Kendetegnende for børnene er at de har behov for at være i et skærmet specialpædagogisk behandlingsmiljø.

Hos Mælkebøtterne arbejdes målrettet med at udvikle børnenes sociale- sproglige og motoriske kompetencer, med udgangspunkt i det enkelte barn. Kommunikation og struktur er nøgleord.

At forstå og blive forstået er hjørnesten i barnets udvikling. Kommunikationen kan foregå ved hjælp af billeder, tegn til tale, eller anden alternativ kommunikation. Alle børn på en §32 plads bliver tilbudt fysio- og ergoterapi. Terapien kan forgå som solobehandling eller som en integreret del af børnehaveaktiviteterne. Både den specialpædagogiske og terapeutiske indsats, besluttes i tæt samarbejde med forældrene, og evt. andre eksterne fagpersoner.
Der arbejdes ud fra en anerkendende og relations orienteret tilgang.

Der arbejdes ud fra konkrete handleplaner, der løbende evalueres i samråd med forældre og rådgivere. Der afholdes halvårlige status møder.

Hos Mælkebøtterne arbejdes der blandt andet ud fra TEACH, PECS, Marte Meo, Karlstad metoden. Vi anvender f.eks. tegn-til-tale, boardmarker, billeder, iPads osv. Ligeledes anvender terapeuterne forskellige tests og metoder til udredning af børnene.

Vi arbejder desuden ud fra en sanseorienteret tilgang, hvor Snoezel og Low Arousal anvendes.

Af faste aktiviteter kan nævnes:

• Svømning i varmtvandsbassin
• Besøg i Snoezelhuset i Resenbro

Læs mere om §32 Skolegades Børnehave

Når et barn er visiteret til Mælkebøtterne bliver forældrene inviteret til besøg for at se børnehaven. Derefter inviteres til indskrivningsmøde, hvor forældre deltager sammen med personale fra børnehaven, samt familierådgiver. Der kan eventuelt deltage personale fra afgivende institution eller dagpleje.

Børnene tilbydes transport til og fra børnehave i institutionen specialindrettede busser. I samråd med forældrene tilrettelægges den fælles transport med størst mulig hensyntagen til ønsker og behov.

Under transporten sidder børnene fastspændt i sikkerhedsgodkendte stole og seler.

Et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og børnehave har en positiv indvirkning på barnets tilknytning til børnehaven og på barnets trivsel.
Det er derfor vigtigt at forældre og personale i hverdagen har en åben og konstruktiv dialog.
Dialogen skal medvirke til at skabe sammenhæng i barnets liv.  

For at sikre den daglige kontakt mellem forældre og børnehave har hvert barn en kontaktbog, som vi skriver i hver dag.
Vi håber meget, at forældrene selv har mulighed for at hente og bringe barnet en eller flere gange i løbet af ugen, så vi får god mulighed for at snakke sammen.

Til de af forældrene, som ikke har mulighed for at komme i børnehaven en gang om ugen, tilbyder vi en ugentlig telefonsamtale.

Ved indskrivningsmøde, statusmøder og i løbende dialog aftales og justeres gensidige forventninger til samarbejdet.

Møder

Vi indkalder til statusmøde tre måneder efter opstart i Mælkebøtterne og fremlægger forslag til handleplan og mål, på baggrund af vores udredning af barnet. Det årlige statusmøde ligger i foråret og den koordinerende pædagog tilbyder hjemmebesøg i efteråret. Når barnet skal starte i skole holdes skoleplaceringsmøde i efteråret, kalenderåret før.

Fælles for alle møder er, at barnets handleplan drøftes og de kommende mål for barnet aftales.

Vi arrangerer forældremøde minimum 1 gang om året.

 

Skolegades børnehave har vi forskellige traditioner, der afholdes i forbindelse med højtider eller årstider, f.eks. fastelavn, jul og/eller sommerfest. Afdelingerne har hver deres arrangementer.

Fælles for begge afdelinger er Fest i Vand. Fest i vand afholdes hvert år i uge 39 i Them svømmehal. Svømmehallen omdannes til et stort sanseeventyr, og vi besøger svømmehallen næsten hver dag i denne uge.

Sørg altid for at barnet har skiftetøj, udetøj, badetøj, bleer, sutter m.v. med i børnehaven.
Navn i tøjet er en rigtig god ide!

Børnene skal ikke selv medbringe mad. Vi tilbyder morgenmad og frugt kl. 8.30, frokost kl. ca. 11.00 (pålægsfade, råkost, evt. lun ret og blendemad) og eftermiddagsmad kl. ca. 14. Til maden får børnene mælk eller vand.

Får barnet modermælkserstatning, specialkost eller sondemad skal denne medbringes. Desuden sutteflasker og de nødvendige sonder, sprøjter mv.

Syge børn må vi ikke modtage i børnehaven. Ring besked til børnehaven så tidligt som muligt, det har stor indflydelse på dagens planlægning, at vi ved hvilke børn, der kommer. Opstår der tegn på sygdom hos barnet, eller kommer det til skade kontakter vi jer, hvorefter barnet snarest muligt skal hentes.

Barnet må komme igen, når det er rask og smittefri. Smitsomme sygdomme hos børn og personale vil blive bekendtgjort i kontaktbogen. Husk derfor at meddele i børnehaven hvad barnet fejler.

Medicin
Al medicin, der skal gives i børnehaven, skal være lægeordineret og vi skal have kopi af ordinationen.

Medicin sendes med barnet i original emballage og vi doserer medicinen op i medbragte doseringsæsker. Den flydende medicin medbringes også i original emballage. Desuden den nødvendige mængde PN medicin, sonder, sprøjter mv.

Der er fællesferiepasning med § 32 tilbuddet i Solsikken på følgende dage:

  • De 3 hverdage før påske

  • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag

  • Uge 28-30 i sommerferien

  • Fra d. 27. december til og med d. 31. december

Alle pasningstilbud er lukket den 5. juni og den 24. december. På disse dage tilbydes ikke feriepasning.

I forbindelse med sommer-, efterårs -, og vinterferie beder vi forældrene om at giverbørnehaven besked om hvilke dage/uger barnet holder ferie, hvis barnet holder fri/ferie udover lukkedagene.

 

 

 

Her kan man læse den seneste tilsynsrapport samt flere uddybende fakta om Skolegades Børnehave §32.

Tilbudsportalen